List/Grid

Tag Archives: 216/2009/TT-BTC

Thông tư số 115/2010/TT-BTC ngày 04/08/2010

Thông tư số 115/2010/TT-BTC ngày 04/08/2010

Thông tư số 115/2010/TT-BTC ngày 04/08/2010 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 7606 tại danh mục mức thuế suất cuả biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.

Thông tư số 80/2010/TT-BTC ngày 28/05/2010

Thông tư số 80/2010/TT-BTC ngày 28/05/2010

Thông tư số 80/2010/TT-BTC ngày 28/05/2010 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 1104 tại Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.

Thông tư 31/2010/TT-BTC ngày 09/03/2010

Thông tư 31/2010/TT-BTC ngày 09/03/2010

Thông tư 31/2010/TT-BTC ngày 09/03/2010 về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009