List/Grid

Tag Archives: 21/2010/TT-BQP

Thông tư số 21/2010/TT-BQP ngày 01/03/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BQP ngày 01/03/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BQP ngày 01/03/2010 của Bộ Quốc Phòng ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.