List/Grid

Tag Archives: 21/2010/TT-BCT

Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.

Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công thương ban hành quy định về việc Thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN