List/Grid

Tag Archives: 21/2009/QĐ-TTg

Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện.

Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC ngày 03/02/2010

Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC ngày 03/02/2010

Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC do Bộ Công thương và Bộ Tài chính ban hành ngày 03/02/2010 hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn.