List/Grid

Tag Archives: 20/1999/NĐ-CP

Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12-04-1999

Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12-04-1999

Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12-04-1999 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về Kinh doanh Dịch vụ giám định Hàng hóa tại Việt Nam