List/Grid

Tag Archives: 197/2004/NĐ-CP

Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/04/2010

Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/04/2010

Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/04/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của Chính phủ Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất