List/Grid

Tag Archives: 19/2010/TT-NHNN

Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010

Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010

Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của thống đốc ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong họat động của tổ chức tín dụng.