List/Grid

Tag Archives: 19/2010/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2010/TT-BTTTT ngày 11/08/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BTTTT ngày 11/08/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BTTTT ngày 11/08/2010 của Bộ thông tin và truyền thông bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010.