List/Grid

Tag Archives: 19/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư số 19/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục  vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất  dùng trong thú y được phép lưu hành  tại Việt Nam.