List/Grid

Tag Archives: 19/2010/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 19/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2010 quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề.