List/Grid

Tag Archives: 19/2009/TT- BXD

Thông tư 19/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009

Thông tư 19/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009

Thông tư 19/2009/TT- BXD ngày 30/06/2009 quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.