List/Grid

Tag Archives: 19/2008/TT-BXD

Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008

Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008

Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 ban hành hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế