List/Grid

Tag Archives: 191/2004/QĐ-TTg

Thông tư số 174/2010/TT-BTC ngày 04/11/2010

Thông tư số 174/2010/TT-BTC ngày 04/11/2010

Thông tư số 174/2010/TT-BTC ngày 04/11/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC ngày 21/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư số 10/2010/TT-BTTTT ngày 26/03/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BTTTT ngày 26/03/2010

Thông tư 10/2010/TT-BTTTT ngày 26/03/2010của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và cung cấp dịch vụ trợ giúp tra cứu số máy điện thoại cố định qua mạng viễn thông.