List/Grid

Tag Archives: 19/2005/TT-BTM

Thông tư số 19/2005/TT-BTM do Bộ Thương mại ban hành ngày 08/11/2005

Thông tư số 19/2005/TT-BTM do Bộ Thương mại ban hành ngày 08/11/2005

Thông tư 19/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.