List/Grid

Tag Archives: 18/hđbt

Nghị định số 48/2002/NĐ-CP

Nghị định số 48/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 48/2002/nđ-cp ngày 22 tháng 4 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục thực vật, động vật hoang dà quý hiếm ban hành kèm theo nghị định số 18/hđbt ngày 17 tháng 01 năm 1992 của hội đồng bộ trưởng quy định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ.