List/Grid

Tag Archives: 188/200/NĐ-CP

Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày  09/03/2010

Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/03/2010

Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày  09/03/2010 do Chính phủ ban hành quy định về sửa đổi, bổ sung điều 3 Nghị định số 188/200/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.