List/Grid

Tag Archives: 18/2010/TT-BTC

Thông tư số 18/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010

Thông tư số 18/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010

Thông tư số 18/2010/TT-BTC, ngày 01/02/2010 do Bộ Tài Chính ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn.