List/Grid

Tag Archives: 18/2010/TT-BKH

Thông tư số 18/2010/TT-BKH ngày 27/07/2010

Thông tư số 18/2010/TT-BKH ngày 27/07/2010

Thông tư số 18/2010/TT-BKH ngày 27/07/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.