List/Grid

Tag Archives: 18/2009/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 18/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/06/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/06/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/06/2009 ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Thông tư số 18/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/06/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/06/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/06/2009 do Bộ Lao Động – Thương binh & Xã Hội ban hành quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.