List/Grid

Tag Archives: 18/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009 do UBND tỉnh Kon Tum quy định hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Hà.