List/Grid

Tag Archives: 17/2011/NĐ-CP

Nghị định số 17/2011/NĐ-CP ngày 22/02/2011 của Chính phủ

Nghị định số 17/2011/NĐ-CP ngày 22/02/2011 của Chính phủ

Nghị định số 17/2011/NĐ-CP ngày 22/02/2011 của Chính phủ ban hành về việc bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với một số chất thuộc danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ và nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001.