List/Grid

Tag Archives: 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV

Thông tư Liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/07/2010

Thông tư Liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/07/2010

Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/07/2010 của Bộ thông tin Và Truyền thông – Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.