List/Grid

Tag Archives: 17/2006/TTLT-BLĐTBXH -BTC-BYT

Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 11/09/2010

Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 11/09/2010

Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT do liên bộ Lao động thương binh xã hội và Bộ Tài chính, Bộ Y tế ban hành ngày 11/09/2010 về việc sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 21/11/2006 và thay thế thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12/04/2007 của Liên bộ Lao động – Thương binh và xã hội – Bộ tài chính – Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.