List/Grid

Tag Archives: 17/1999/NĐ-CP

Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29-03-1999

Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29-03-1999

Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29-03-1999 do Chính Phủ ban hành, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất