List/Grid

Tag Archives: 170/1999/NĐ-CP

Nghị định số 170/1999/NĐ-CP ngày 06-12-1999

Nghị định số 170/1999/NĐ-CP ngày 06-12-1999

Nghị định số 170/1999/NĐ-CP ngày 06-12-1999 của Chính phủ Quy định Sửa đổi một số Điều của Nghị định số 05/cp ngày 20-01-1995 của Chính phủ Quy định Chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có Thu nhập cao