List/Grid

Tag Archives: 169/1999/NĐ-CP

Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 03-12-1999

Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 03-12-1999

Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 03-12-1999 của Chính phủ Quy định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 58/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ về cấp Giấy phép Lao động cho người Nước ngoài làm việc tại các Doanh nghiệp, Tổ chức ở Việt Nam