List/Grid

Tag Archives: 16/1999/NĐ-CP

Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27-03-1999

Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27-03-1999

Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27-03-1999 do Chính Phủ quy định về thủ tục Hải quan, giám sát Hải quan và lệ phí Hải quan