List/Grid

Tag Archives: 161/2006/NĐ-CPh

Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 do Chính phủ ban hành quy định về hạn mức thanh toán bằng tiền mặt, phí giao dịch tiền mặt và việc rút tiền mặt với số lượng lớn bằng Đồng Việt Nam trong giao dịch, thanh toán tại Việt Nam.