List/Grid

Tag Archives: 157/2006/NĐ-CP

Nghị định số 157/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006

Nghị định số 157/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006

Nghị định số 157/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006 do Chính phủ ban hành về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao.