List/Grid

Tag Archives: 157/2004/NĐ-CP

Thông tư số 99/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010

Thông tư số 99/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010

Thông tư số 99/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính.

Thông tư 05/2010/TT-BTTTT ngày 9/02/2010

Thông tư 05/2010/TT-BTTTT ngày 9/02/2010

Thông tư 05/2010/TT-BTTTT ngày 9/02/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2005/TT-BBCVT ngày 06/05/2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài.

Nghị định số 157/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 157/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 157/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 8 năm 2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bưu chính, viễn thông về bưu chính