List/Grid

Tag Archives: 155/2010/TT-BTC

Thông tư số 155/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010

Thông tư số 155/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010

Thông tư số 155/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.