List/Grid

Tag Archives: 1534/2008/QĐ-BCA

Quyết định số 1534/2008/QĐ – BCA(A11) ngày 18/09/2008

Quyết định số 1534/2008/QĐ – BCA(A11) ngày 18/09/2008

Quyết định số 1534/2008/QĐ – BCA(A11) ngày 18/09/2008  của Bộ Công an quy định  danh mục bí mật Nhà nước Độ mật của ngành Công thương.