List/Grid

Tag Archives: 152/2006/NĐ-CP

Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006

Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006

Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 do Chính phủ ban hành hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động.