List/Grid

Tag Archives: 152/1999/NĐ-CP

Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

Nghị định số 152/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc Người lao động và Chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở Nước ngoài