List/Grid

Tag Archives: 15/2009/TT- BYT

Thông tư 15/2009/TT- BYT ngày 18/09/2009

Thông tư 15/2009/TT- BYT ngày 18/09/2009

Thông tư 15/2009/TT- BYT ngày 18/09/2009 bãi bỏ quyết định số 2554/2002/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2002 của bộ trưởng bộ y tế về việc ban hành mẫu sổ sách và mẫu báo cáo thống kê y tế.