List/Grid

Tag Archives: 15/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 15/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 15/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 15/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 09 tháng 5 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 90/1999/NQ-UBTVQH 10 ngày 03 tháng 9 năm 1999 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số Danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ