List/Grid

Tag Archives: 14/2011/UBTVQH12

Pháp lệnh số 14/2011/UBTVQH12 ngày 19/02/2011

Pháp lệnh số 14/2011/UBTVQH12 ngày 19/02/2011

Pháp lệnh số 14/2011/UBTVQH12 ngày 19/02/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân.