List/Grid

Tag Archives: 14/2000/NĐ-CP

Nghị định số 14/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 14/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 14/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ