List/Grid

Tag Archives: 140/2006/NĐ-CP

Nghị định só 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Nghị định só 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Nghị định só 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 do Chính phủ ban hành quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển.