List/Grid

Tag Archives: 14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/Qh11 ngày 17/6/2003

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/Qh11 ngày 17/6/2003

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/Qh11 ngày 17/6/2003 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 10 tháng 5 năm 1997.