List/Grid

Tag Archives: 137/2006/NĐ-CP

Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006

Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006

Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 do Chính phủ ban hành quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước giữa Chính phủ với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương.