List/Grid

Tag Archives: 135/2003/NĐ-CP

Nghị định của Chính Phủ số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành, văn bản liên tịch giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ và văn bản liên tịch giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan trung ương của các tổ chức Chính trị – Xã hội