List/Grid

Tag Archives: 132/2010/TT-BTC

Thông tư số 132/2010/TT-BTC ngày 07/09/2010

Thông tư số 132/2010/TT-BTC ngày 07/09/2010

Thông tư số 132/2010/TT-BTC ngày 07/09/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2006/QĐ-BTC ngày 06/09/2006 cuả Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn.