List/Grid

Tag Archives: 132/2008/QĐ-TTg

Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30/09/2008

Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30/09/2008

Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30/09/2008 của Thủ Tướng Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường.