List/Grid

Tag Archives: 13/2010/TT-BGTVT

Thông tư số 13/2010/TT-BGTVT ngày 07/06/2010

Thông tư số 13/2010/TT-BGTVT ngày 07/06/2010

Thông tư 13/2010/TT-BGTVT ngày 07/06/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.