List/Grid

Tag Archives: 13/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 do UBND tỉnh Bắc Giang quy định về số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và công tác quản lý đối với cán bộ thú y cơ sở.