List/Grid

Tag Archives: 131/2006/NĐ-CP

Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/05/2010

Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/05/2010

Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/05/2010 của Bộ Kế hoạch Đầu tư – Bộ Tài Chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo quyết định số 119/2009/QĐ-TTG ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010

Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010

Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015.

Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày  09/11/2006

Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006

Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 do Chính phủ ban hành về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.