List/Grid

Tag Archives: 12/NQ-CP

Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/04/2010

Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/04/2010

Thông tư số 12/2010/TT-NHNN do Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 14/04/2010 hướng dẫn Tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận.