List/Grid

Tag Archives: 129/2008/TT-BTC

Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008

Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008

Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định… Read more »