List/Grid

Tag Archives: 125/2006/NĐ-CP

Nghị định số 125/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006

Nghị định số 125/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006

Nghị định số 125/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Hà Quảng, Bảo Lâm và Hạ Lạng, tỉnh Cao Bằng.